banpapath.com=> ต้องการขายบ้าน

ฝากขายบ้าน,ต้องการขายบ้าน

ฝากขายอสังหาริมทรัพย์ กับ บ้านปภัช
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จนกว่าจะขายได้             

 

เอกสารที่ใช้ในการแต่งตั้งตัวแทนขาย "แบบเอ็กซ์คลูซีฟลิสติ้ง ( Exclusive Listing )"
1.สำเนาโฉนดทรัพย์สินที่ต้องการฝากขาย หน้าและหลัง 2 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด(ของเจ้าของทรัพย์)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด(ของเจ้าของทรัพย์)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด(ของทรัพย์ที่ขาย)
5.สำเนาทด.13  2ชุด (ถ้ามี)

 

สัญญาแต่งตั้งฝากขายแบบปิด   (EXCLUSIVE)
ให้ประโยชน์ผู้ขายอย่างไร?

●   นายหน้าจะยอมลงทุนทำการตลาดในทุกช่องทางให้อย่างเต็มที่
●   นายหน้าจะไม่เก็บข้อมูลไว้ผู้เดียว แต่จะกระจายออกให้มากที่สุด
●   นายหน้าจะยอมแบ่งปันค่าบำเหน็จ เพื่อให้นายหน้ารายอื่นช่วยขาย
●   นายหน้ารายอื่น   จะยอมส่งผู้ซื้อของตนเองเข้ามาชมทรัพย์สิน
●   นายหน้าจะไม่กีดกันการพบกัน การพบกันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
●   ทรัพย์สินจะมีโอกาสขายได้เร็วกว่า  และรายได้ดีกว่า

 
 ประโยชน์ที่ผู้ขายจะได้   จากการใช้นายหน้ามืออาชีพ
●     สะดวกและตัดภาระค่าโฆษณาขายเอง                                                    
●     ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
●     ตัดปัญหาเรื่องจุกจิงกวนใจ                                                                    
●     ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องตั้งราคาขายที่เหมาะสม                                            
●     มีมืออาชีพช่วยทำการตลาดหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
●     มีมืออาชีพคอยคัดกรองผู้สนใจซื้อที่เหมาะสม                                              
●     มีมืออาชีพช่วยเจราจาต่อรองได้ในราคาที่เหมาะสม
●     มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง                                  
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
●     มีมืออาชีพช่วยเตรียมข้อมูลค่าธรรมเนียมและภาษีโอน   ให้อย่างแม่นยำ
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์                  
●     มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
●     มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี
●     ประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้   จากการใช้นายหน้า
●     สะดวกและประหยัดเวลา                                                                              
●     ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล                                                                     
●     ได้รับข้อมูลทรัพย์สินโดยละเอียด
●     ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ                                                                
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องประโยชน์จากการใช้พื้นที่
●     มีมืออาชีพช่วยเจราต่อรองให้ซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม                                    
●     มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง                                                        
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตอนจดทะเบียนนิติกรรม                    
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนนิติกรรม
●     มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน                  
●     มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี
●     ได้รับข้อมูลแนะนำเรื่องการตกแต่ง ซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคาร
 ฝากขายบ้าน,ต้องการขายบ้าน